Aktualności - POLITYKA PRYWATNOŚCI (Data dodania: 25.05.2018)

Spełniając obowiązek informacyjny, przekazujemy niniejszy dokument dla Klientów P.P.H.U. „GoldNET” Dariusz Pluta

 

Czym jest RODO?

 

RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) to akt prawny określający ramy prawne przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej, który obowiązywać będzie już od 25 maja 2018.

 

Aby lepiej zrozumieć RODO

Podstawowe definicje, które powinniśmy przyswoić aby lepiej zrozumieć rozporządzenia RODO:

 

 1. Dane osobowe: to wszelkie dane, dzięki którym jesteśmy w stanie zidentyfikować osobę fizyczną. Osobą fizyczną możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić w sposób bezpośredni lub pośredni.

 2. Przetwarzanie danych: to operacja lub zestaw operacji jakie wykonywane są na danych osobowych i nie ma znaczenia czy są to operacje wykonywane automatycznie czy manualnie. Do przetwarzania danych zaliczamy: zbieranie, utrwalanie, przesyłanie, archiwizowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, łączenie, itp.

 3. Administrator: to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który zarządza danymi osobowymi i ustala sposoby ich przetwarzania.

 4. Podmiot przetwarzający: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

   

P.P.H.U. „GoldNET” Dariusz Pluta jest w tym wypadku zarówno administratorem Twoich danych jak i podmiotem przetwarzającym. P.P.H.U. „GoldNET” Dariusz Pluta pełni funkcję administratora danych w momencie ustalania celów i sposobu przetwarzania Twoich danych, a więc wtedy kiedy zbieramy Twoje dane niezbędne do założenia konta, złożenia oferty, wystawienia faktury, kontaktu z działem technicznym czy handlowym itp. Jesteśmy również administratorem danych naszych pracowników.

P.P.H.U. „GoldNET” Dariusz Pluta jako podmiot przetwarzający, na serwerach usługowych przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora (Klienta), jednak są one nadal własnością administratora.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe„GoldNET” Dariusz Pluta z siedzibą w Poraju przy ul. Górniczej, NIP 5771836526, REGON 152077743 jest Administratorem Twoich danych osobowych.

 

Jakie są dane naszego punktu kontaktowego?

W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, możesz skontaktować się z nami poprzez email: iod@goldnet.net.pl lub pisemnie na adres: P.P.H.U. „GoldNET” Dariusz Pluta ul. Górnicza 7/12, 42-360 Poraj

 

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas jednego lub wielu procesów:

 1. zapytania ofertowego

 2. sprawdzenia warunków technicznych na świadczenie usług

 3. negocjacji

 4. zawierania umowy.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 1. W celu zarejestrowania u nas konta na podstawie Twoje zgody ( podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 2. W celu sprawdzenia warunków technicznych do przygotowania wyceny, a następnie zawarcia umowy na usługę na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 3. W celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy na daną usługę (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO).

 4. W calach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 5. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 6. W celu obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 7. W celu kontaktowania się z Tobą na potrzeby obsługi zgłoszenia (podstawa art. 6 ust. 1 lit. B RODO).

 

 

 

Jakie kategorie Twoich danych przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych:

 1. Podstawowe dane identyfikacyjne.

 2. Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne.

 3. Elektroniczne dane identyfikacyjne.

 4. Dane dotyczące zamieszkania.

 

Kto jest odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 1. Podwykonawcom naszych usług.

 2. Podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.